Keresendo kifejezés:
 

Gladiolus etikai kódex

 
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK
1. BEVEZETÉS
2. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA ÉS ALAPELVEI
3. A GLADIOLUS KFT FILOZÓFIÁJA
3.1. A GLADIOLUS KFT KÜLDETÉSE
3.2. A GLADIOLUS KFT CÉLJAI
4. A GLADIOLUS KFT -NÉL KÖVETENDŐ ÁLTALÁNOS ETIKAI NORMÁK
4.1. ELVÁRÁSOK A MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN
4.2. VEZETŐK ÉS BEOSZTOTTAK
4.2.1. Elvárások a GLADIOLUS Kft. vezető beosztású munkavállalóival szemben
4.2.2. A beosztott munkatársakkal kapcsolatos követelmények
4.2.3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, együttműködés magatartási követelményei
4.3. PIACI MAGATARTÁS
4.3.1. Vevők
4.3.2. Szállítók
4.3.3. Konkurenciaverseny
5. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
5.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
5.2. NYILVÁNOS ÜGYEK
5.3. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK
5.4. ÉRDEKELTSÉGEK
6. TITKOSSÁG
7. SZEMÉLYES NYERESÉGRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG
8. A TULAJDON TISZTELETE
9. AJÁNDÉKOZÁS
9.1. ÜZLETI ELŐNYÖK
9.2.
AJÁNDÉKOZÁS
10. A GLADIOLUS KFT. JÓ HÍRNEVE
11. A KÉPVISELET, KÖZSZEREPLÉS
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. FELÜLVIZSGÁLAT
12.2. HATÁLYBALÉPÉS
12.3. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
MELLÉKLETEK
ÜZLETI TITOK FOGALOMKÖRÉBE TARTOZÓ TÉMÁK
ETIKAI BIZOTTSÁG

 
 

1. BEVEZETÉS

Az üzleti élet nemcsak a törvényektől, hanem a nyilvánosság toleranciájától is függ. Egy vállalat nemcsak nyereségre törekvő, az áruk és a szolgáltatások előállítására és értékesítésére alakult jogi személy, hanem azon emberek elveinek, meggyőződésének a megtestesítője is, akik a szervezetet alkotják. Olyan irányelvek jellemzik, amelyek meghatározzák a vállalatnak saját magáról alkotott nézeteit, meghatározzák az általa megtestesített értékeket is. A GLADIOLUS Kft -nél régóta léteznek ilyen értékek.

A törvény betűjének, szellemének betartása az üzleti életben alapvető követelmény, de nem elegendő. A paragrafusok nem tudnak választ adni, rendelkezni minden helyzetre. A vezetés kötelessége, hogy a vállalatot becsületesen, tisztességesen irányítsa. Az etikai értékek megőrzése azonban nemcsak a menedzsment és a beosztott vezetés feladata: minden munkavállalótól elvárjuk, hogy mindenkor, bármilyen körülmények között etikusan viselkedjen!

Ahhoz, hogy egy vállalat fennmaradjon, elsősorban a vevőit kell jól szolgálnia és mindazokat, akiknek érdekeltsége van benne. A GLADIOLUS Kft. szilárd, hosszan tartó kapcsolatot akar a vevőkkel, a tulajdonosokkal, a munkavállalókkal, a bérlőkkel, a szállítókkal, a hitelezőkkel és azokkal a közösségekkel, amelyekben élünk, dolgozunk.

Az az elvünk, hogy vevőkörünkkel, az üzleti partnereinkkel mindenkor felelősségteljesen, tisztességesen és udvariasan foglalkozzunk.

2. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA ÉS ALAPELVEI

Az Etikai Kódex alapvető célját a társaságcsoport sikerességének elősegítésében határozzuk meg, a vállalati kultúra tudatos alakításával.

Elvárásunk szerint az etikai kódex olyan – a belső kényszer erejével ható – magatartásra ösztönöz, amely a GLADIOLUS Kft. imázsát vállalaton belül és kívül alapvető értékként kezeli, fejlesztését magától érthető kötelességének tartja.

Célunk belső értékeink érvényesítésével a GLADIOLUS Kft. hírnevének megőrzése és erősítése, belső és külső kapcsolatainkban az egységes és kiszámítható magatartás kialakítása, a szervezet alkalmazkodóképességének, valamint munkavállalóink morális színvonalának növelése.

Az Etikai Kódex eszközként szolgálja céljaink megvalósítását, amellett, hogy a működés módját belső szabályok rögzítik.

3. A GLADIOLUS KFT. FILOZÓFIÁJA

A GLADIOLUS Kft. filozófiája azoknak az elveknek a legáltalánosabb megfogalmazása, amelyek a GLADIOLUS Kft. hosszú távú tevékenységét irányítják.

Ezek a következők:

 • a GLADIOLUS Kft. küldetése,[/elem
 • a GLADIOLUS Kft. céljai,
 • a GLADIOLUS Kft. kapcsolata a vevőkkel,
 • a GLADIOLUS Kft. kapcsolata a versenytársakkal és egyéb üzleti partnerekkel,
 • a GLADIOLUS Kft. munkavállalói és a GLADIOLUS KFT közötti kapcsolat,
 • a GLADIOLUS Kft. munkavállalóinak egymás közötti kapcsolatai.

3.1. A GLADIOLUS Kft. küldetése

A GLADIOLUS Kft. törekvése, hogy megbízhatóan, felelősségteljesen és hasznot hozóan vezető minőségű higiéniai termékekkel lássa el a hazai intézményeket, működtesse és bővítse az higiéniai termékek világpiacán kiépített kapcsolatait és kihasználja az egyéb iparágakban feltárt lehetőségeket.

A vevői igényeket, a stabil működés követelményét és a természeti környezet megőrzését figyelembe véve fejlessze termékeit és gyártási technológiáját, elősegítse az higiéniai termékek felhasználási körének kiterjesztését.

Aktív együttműködő magatartással vegyen részt a társaság, a tulajdonosok, a vevők, a munkavállalók érdekeinek összeghangolásában.

3.2. A GLADIOLUS Kft. céljai

A GLADIOLUS Kft. célja, hogy küldetésének megfelelően a stabil működés és a fejlődés igényének érvényesítésével tevékenykedjen a hazai gazdasági életben, illetve más kiválasztott üzletágakban, és aktívan működjön közre a gazdasági lehetőségek kihasználásában. A GLADIOLUS Kft. érdekeltségeinek a társaság eredményes működésére kell törekedniük és a piaci versenyben tartósan helyt kell állniuk!

A.) Magatartási normák

A GLADIOLUS Kft. működése során az alábbi magatartási normákat alkalmazzuk:

 • a tulajdonosokkal szemben:
  • a.) befektetésük értékét megőrizzük és a mindenkori gazdasági helyzetben elfogadható osztalék elérésére törekszünk;
 • a vevőkkel, ügyfelekkel szemben:
  • a.) garantáljuk, hogy termékeink és szolgáltatásaink ára arányban áll azok minőségével, használati értékével és megbízhatóságával, mindez a megfelelő háttéren és műszaki-kereskedelmi szaktudáson alapul, a legkorszerűbb minőségtanúsítási rendszerek alkalmazásával;
  • b.) tudjuk, hogy a GLADIOLUS Kft. jövője vevőink és ügyfeleink bizalmának kivívásától, megtartásától és ezek erősítésétől függ;
  • c.) a GLADIOLUS Kft. működése során tiszteletben tartjuk a tevékenységre vonatkozó előírásokat és normákat, valamint alkalmazkodunk az ügyfeleinkre vonatkozó érvényes előírásokhoz;
 • a munkavállalókkal szemben:
  • a.) számukra egyértelmű feladatokat határozunk meg, biztonságos munkafeltételeket és eredményes végrehajtás esetén versenyképes jövedelmet nyújtunk;
  • b.) ösztönözzük a tehetségek kibontakoztatását és egyenlő feltételekkel biztosítjuk az előrejutást, a fejlődést;
  • c.) a kritikai lojalitás elvének érvényesítésével támogatjuk a munkavállalók bekapcsolódását saját munkájuk tervezésébe;
 • a szállítókkal, versenytársakkal szemben:
  • a.) alkalmazkodunk a piaci verseny feltételeihez; a verseny keretében az előírásokkal és a verseny etikai szabályainak betartásával nyerjük meg a vevők bizalmát és ezt a szemléletet várjuk el beszállítóinktól is;
 • a társadalommal szemben:
  • a.) aktív együttműködés keretében figyelembe vesszük a társadalmi törekvéseket és megőrizzük környezetünk értékeit és állapotát;
  • b.) valljuk, hogy a GLADIOLUS Kft. akkor teszi a legtöbbet környezetének fejlődéséért, ha feladatát a leghatékonyabban látja el;
  • c.) a GLADIOLUS Kft. kivonja magát a pártpolitikából, de képviselőinek joga és kötelessége szót emelni minden olyan ügyben, amely érinti ügyfeleink, tulajdonosaink és munkavállalóink érdekeit;
 • a természeti környezettel szemben:
  • a.) a GLADIOLUS Kft. kiemelten kezeli munkavállalói és mások biztonságát, egészségét és a természeti környezet megőrzését; ez a figyelem kiterjed a munkavállalók és a szerződő partnerek tevékenységének biztonságára, a termékbiztonságra, a víz-, lég- és talajszennyezés megakadályozására.

A magatartási normákat egységes egésznek tekintjük. A GLADIOLUS KFT vezetése folyamatos feladatának tekinti annak eldöntését, hogy a fenti területek közül melyek azok, amelyeknek - időszakonként - prioritást kell biztosítani.

B.) Gazdasági elvek

Teljesítményünk elsődleges értékmérője a haszon, annak érdekében, hogy a működés fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges forrásokat biztosítani tudjuk. A haszon és a pénzügyi eredményesség, gazdasági racionalitás vezérli minden döntésünket.

C.) Összeférhetetlenség az üzletvitelben

Üzletvitelünkben a becsületességnek és a feddhetetlenségnek kell érvényesülnie.

A GLADIOLUS Kft. munkavállalói nem végezhetnek a betöltött munka- és feladatkörükkel összeférhetetlen tevékenységet. Nem fogadhatnak el semmilyen, az üzleti etikával összeegyeztethetetlen, személyes előnyt biztosító ajánlatot.

Minden üzleti lépés a rögzített eljárási szabályok (ezek hiányában az általában érvényes üzletviteli normák) betartásával, utólag ellenőrizhető formában kerülhet végrehajtásra és dokumentálásra.

Támogatjuk a tulajdonosok és munkavállalók közéleti és közhivatali tevékenységét, azonban ez a tevékenység nem lehet összeférhetetlen a gazdasági társaságnál betöltött munkakörrel.

D.) Tájékoztatás

A GLADIOLUS Kft. tevékenységéről korrekt és folyamatos tájékoztatást adunk az ügyekben jogszerűen érdekelt partnerek részére. Az információszolgáltatást csak az üzletvitelt és a harmadik fél érdekeinek védelmét szolgáló bizalmas adatkezelés korlátozhatja.

E.) Az üzletpolitikai elvek alkalmazása

Az üzletpolitikai elveket tiszteletben tartjuk és egységesen alkalmazzuk a GLADIOLUS Kft. céljainak megvalósítása során.

4. A GLADIOLUS KFT -NÉL KÖVETENDŐ ÁLTALÁNOS ETIKAI NORMÁK

4.1. Elvárások a munkavállalókkal szemben

a.) Segítsék a GLADIOLUS Kft. eredményes gazdálkodását

− hivatástudattal,

− megfelelő és folyamatosan korszerűsített felkészültséggel,

− ügyfélorientált szemléletmóddal,

− korrekt együttműködéssel,

− kultúrált magatartással,

− a tiszteleten, tisztességen, becsületességen és bizalmon alapuló kapcsolata-ikkal.

b.) Magatartásukban legyen meghatározó

− a kölcsönös tisztelet,

− a felelősségérzet,

− a megbízhatóság,

− a konstruktivitás,

− a szakszerűség és a következetesség,

− lojalitás.

c.) Legyenek joggal büszkék arra, hogy a GLADIOLUS Kft. munkavállalói, képviseljék érdekeit, becsüljék meg munkahelyüket.

d.) Nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely

− a jogszabályok, illetve a belső utasítások megkerülésére, kijátszására irányul, vagy egyébként a joggal való visszaélést valósítja meg,

− az egyéni érdekeknek a GLADIOLUS Kft. rovására történő érvényesülését jelentené,

− a munka minden fázisában vezetői döntésre várva passzivitást okoz, s ezáltal a munkatevékenység eredményességét csökkenti,

− a külső partner előtt a GLADIOLUS Kft. hitelét rontja.

A munkavállalók legyenek tudatában annak, hogy munkahelyüket magatartásuk, munkavégzésük és munkahelyen kívüli viselkedésük alapján is megítélik.

4.2. Vezetők és beosztottak

A GLADIOLUS Kft. és az érdekeltségeibe tartozó gazdasági társaságok irányítását végző felsővezető beosztású munkavállalóknak a korszerű vezetési elveknek megfelelően kell tevékenykedniük. Az operatív feladatok végrehajtása mellett a szervezet menedzselésére kell helyezniük a hangsúlyt.

A vezető legfontosabb felelőssége a társaság jövőjének biztosítása. A siker a csapatmunka eredményességétől függ. A társasági érdeket minden egyéb érdek elé kell helyezni.

A GLADIOLUS Kft -nél alapkövetelmény az alkalmazással kapcsolatos törvények, a szakszervezetekkel, érdekképviseleti fórumokkal, a munkavállalókkal való kapcsolattartás szabályainak betartása.

Az eredményes munkavégzés egyik feltétele a korrekt, széleskörű belső kommunikáció. Mindez segíti a munkavállalókat abban, hogy egyéni céljaikat a vállalati célrendszer elérésével valósíthassák meg.

4.2.1. Elvárások a GLADIOLUS Kft. vezető beosztású munkavállalóival szemben

Az általánosan meghatározott követelményeken túlmenően:

a.) Ismerjék és munkájukban következetesen alkalmazzák a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokat (Munka Törvénykönyve, Polgári Törvénykönyv stb.) és belső szabályzatokat, utasításokat (tulajdonosi, ügyvezetői, cégvezetői, igazgatói, szakterületi utasítások).

b.) Fokozott felelősségük van abban, hogy a munkavállalók jogos érdekeit ne csorbítsák, érdekérvényesítési lehetőségeit ne korlátozzák. Tevékenységük irányuljon a folyamatos konzultációra és párbeszédre.

c.) Tartsák szem előtt, hogy a vezetők jól megszervezett együttműködése, csapatmunkája nemcsak a szervezet működésének javulását eredményezi, hanem példa értékű a beosztott vezetők, illetve a munkatársak számára. Mind a fölé-alárendeltségi, mind a mellérendeltségi viszonyban lévő vezetők egymás közötti kapcsolatainak alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés kell hogy legyen. A vezetőtársakkal való érintkezés alapvető magatartási normáinak betartása a vezetői munkakör betöltésének egyik feltétele.

d) A vezető és munkatársa közötti viszony meghatározója a kölcsönös bizalom. Ehhez társul a munkatárs munkájához szükséges feltételek biztosítása, munkájában a kellő segítség nyújtása. A vezető minden cselekedete, magatartása példaértékű. A pontos munkakezdés, a munkaidő munkával történő kihasználása, a rendelkezésre állás, a fegyelmezett magatartás a vezetői példamutatástól függ. A vezető igazi sikere munkatársainak sikeressége.

4.2.2. A beosztott munkatársakkal kapcsolatos követelmények

A munkavállalókat érintő általános követelményeken túlmenően:

a) Aktív részvétellel, konstruktív hozzáállással járuljanak a szervezeti eredményességhez, a munkavégzés körülményeinek javításához. Legyenek annak tudatában, hogy a munkakörükben elvégzett munka minőségéért kizárólagos felelősségük van.

b) Bár a munkacsoport légkörének alakulása jelentős mértékben a vezetőtől függ a beosztott munkatársak hozzáállása, egymás kölcsönös segítése, az egymás munkasikereiben való közreműködés, illetve elismerés a beosztott munkatársakon is múlik. Elvárás tehát, hogy a szervezeti célok megvalósításáért megfelelő együttműködéssel tevékenykedjenek.

4.2.3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, együttműködés magatartási követelményei

Egy szervezeten belül a szervezeti egységek között egymásrautaltság áll fenn, így a közös eredmény létrehozása együttműködést követel meg. Ez az együttműködés nemcsak a szervezeti egységeken belül dolgozókkal, hanem a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatában is elvárás.

4.3. Piaci magatartás

4.3.1. Vevők

A GLADIOLUS Kft. jó híre a társaság és a vevők közötti kölcsönös bizalmon alapszik. Ez a kapcsolat a gazdasági sikerek kulcsa. Mind a munkavállalóknak, mind pedig a vevőknek tudniuk kell, hogy a forgalomba hozott termékek mindenkor megfelelnek a követelményeknek, bármelyik gazdasági térségben gyártották is. Termékeink jó híre számunkra szent és sérthetetlen. Ebben a magatartásban benne van a minőség iránti abszolút és megalkuvást nem ismerő elkötelezettségünk. Sose fogunk engedményeket tenni termékeink minőségénél csak azért, hogy költséget takarítsunk meg.

4.3.2. Szállítók

A GLADIOLUS Kft. jelentős erőt képvisel amikor vásárlóként lép fel. Ezt a helyzetet, ezt az erőt azonban soha nem szabad jogtalan előnyszerzésre felhasználni. Az összes szállító jogosan várja el a tisztességes bánásmódot, és minden szóba jöhető szállítónak egyforma lehetőséget kell kapnia, hogy elnyerje az üzletet. Mi azonban sokra tartjuk a tartós kapcsolatokat, amelyek sok év alatt alakultak ki.

4.3.3. Konkurenciaverseny

A GLADIOLUS Kft. tagvállalatai a piacokon versenyhelyzetben vannak, de mindig etikusan és tisztességesen kell, hogy szerepeljenek. Nem tehetjük meg, hogy versenytársainknak akár közvetve, akár közvetlenül, akár hallgatólagosan vagy burkolt célzásokkal negatív hírét keltsük.

Senki sem kísérelheti meg szabályellenesen megszerezni egy versenytárs üzleti titkait vagy egyéb, a tulajdonra vonatkozó bizalmas adatait. Szabálytalan eszköznek tekintjük: a konkurencia munkavállalóinak a felvételét azért, hogy bizalmas információkhoz jussunk, a versenytárs dolgozóinak vagy ügyfeleinek arra való késztetését, hogy bizalmas adatokat tárjanak fel, vagy bármiféle eszközt, ami nem nyílt és nem korrekt.

5. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

i id="altalanos_szabaolyok">5.1. Általános szabályok

a.) Minden munkavállalónak kerülnie kell a munkaköri összeférhetetlenséget, vagy annak akár a látszatát is. A vezetői összeférhetetlenség jogi vonatkozásait többek között a vonatkozó törvények (a Munka Törvénykönyve, a Gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény) és az egyedi munkaszerződések szabályozzák.

b.) A munkavállaló tisztsége jelölésének elfogadását, illetve munkaszerződése megkötését megelőzően köteles írásban összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.

c.) Minden munkavállaló köteles a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének írásban bejelenteni, ha főálláson kívüli további munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít. Munkakörváltozás esetén a munkavállaló köteles az összeférhetetlenség újbóli elbírálását kezdeményezni munkahelyi felettesénél.

d.) Ha a munkavállaló vagy közeli hozzátartozója korlátlanul felelős tagja, többségi, meghatározó tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője lett a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló, illetve a munkáltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságnak, köteles azt bejelenteni a munkáltatói jogkört gyakorló felettesének.

e.) Az összeférhetetlenség vizsgálata és az annak eredményeként szükséges intézkedések megtétele a munkáltatói jogokat gyakorló vezető feladata.

5.2. Nyilvános ügyek

A munkavállaló elkerülheti az összeférhetetlenséget, ha nyilvánosságra hozza, hogy ő a GLADIOLUS Kft. munkavállalója és a nyilvános ügyekben, a politikai vagy polgári témákban kifejtett nézetei egyéni véleményét képezik, amelyek nem szükségszerűen a vállalat nézetei.

5.3. Pénzügyi információk

Egyetlen munkavállaló sem közölhet vállalaton kívüli személlyel jelentős információt olyan tevékenységről vagy teljesítményről, amely hatással lehet a GLADIOLUS Kft. pénzügyi megítélésére.

5.4. Érdekeltségek

Egy munkavállalónak sem lehet anyagi érdekeltsége versenytársnál vagy társaságainkkal üzleti kapcsolatban álló cégnél, mely miatt hűsége megoszlik. Nem lehet a munkavállalónak semmiféle olyan érdekeltsége, amely félreértéseket, feltevéseket okozhat.

6. TITKOSSÁG

Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos bizalmas adatok a vállalat tulajdonát képezik. Csak olyan személyek jogosultak a hozzáféréshez, akiknek a beosztása ezt igényli. A vállalatunkon belül vagy kívül az illetékes vezető felhatalmazása nélkül ezek az információk nem tárhatók fel senkinek.

A vevőkkel, a szállítókkal, bármilyen szervezettel, vagy egyénnel kapcsolatos információkkal visszaélni nem szabad.

Minden adat, ami a GLADIOLUS Kft. és egy szállító közötti kapcsolatra vonatkozik, bizalmas!

A munkavállalókkal kapcsolatos személyes információkat csak a személyiségi jogi szabályok betartásával szabad kezelni. Az egyéni adatok felhasználásával kapcsolatos döntéseknél figyelembe kell venni az egyén személyiségi jogait.

A társaság alkalmazásában lévő egészségügyi szakemberek tevékenységüket a saját szakmai, etikai törvényeik szerint látják el.

Az üzleti titok fogalomkörébe tartozó témákat a kódex melléklete tartalmazza.

7. SZEMÉLYES NYERESÉGRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG

Egyetlen munkavállaló sem lehet részese olyan személyes nyereségre irányuló tevékenységnek, amely bármilyen okból összeütközésben van a GLADIOLUS Kft. üzleti érdekeivel. Olyan munka sem követelhető meg, és nem teljesíthető, amely konkurenciát jelenthet a GLADIOLUS Kft. számára. Ha az illetékes vezető nem járul hozzá, semmiféle külső munka nem végezhető, ilyen céllal ügyfelekkel munkaidőben, vállalati létesítményben tárgyalni nem lehet. Hasonló engedély nélkül a vállalat tulajdonában lévő berendezések, anyagok, pénzügyi erőforrások vagy belső információk sem használhatók fel külső munkához.

Ne feledjük: a vezető hatalmat gyakorol! A GLADIOLUS Kft. kivívott tekintélyéből fakadó hatalmat, erőt semmilyen körülmények között nem szabad egyéni célok elérésének eszközéül felhasználni!

8. A TULAJDON TISZTELETE

A vállalatnak nemcsak a fizikai berendezések, eszközök, termékek a tulajdonai, hanem a technológiák, a koncepciók, az ötletek, az üzleti- és terméktervek, az üzlettel kapcsolatos információk is. A társaság tulajdonával való bármilyen visszaélés büntetőjogi felelősséget von maga után.

9. AJÁNDÉKOZÁS

9.1. Üzleti előnyök

Egyetlen munkavállaló sem adhat pénzt vagy jelentős értékű ajándékot, illetve figyelmességet egy vevőnek azért, hogy a vállalat érdekében üzleti előnyökre tegyen szert! Úgy elnyerni egy rendelést, hogy megsértjük ezt az elvet, vagy úgy, hogy ingyenes, esetleg különleges szolgáltatást nyújtunk, vagy meg nem engedhető szerződéses feltételeket alkalmazunk, ellenkezik kereskedelmi politikánkkal.

A munkavállalók nem engedhetik meg maguknak, hogy lekötelezettjei legyenek egy szállítónak. Kerülni kell annak még a látszatát is, hogy nálunk különleges befolyást lehet kifejteni egy szállító érdekében.

9.2. Ajándékozás

Egyetlen munkavállaló vagy szűkebb családjának egyetlen tagja sem fogadhat el jelentős ajándékot olyan személytől, akivel üzleti kapcsolatban áll! Az ajándék csak jelképes értékű lehet.

10. A GLADIOLUS KFT. JÓ HÍRNEVE

a.) A GLADIOLUS Kft. minden munkavállalójának alapvető érdeke és kötelessége a társaság jó hírnevének megteremtése, képviselete és megőrzése. Ez a követelmény, a foglalkozáshoz és a munkahelyi beosztáshoz méltó magatartás, a kulturált megjelenés és viselkedés formájában testesül meg mind egymással, mind az ügyfelekkel kapcsolatosan, illetve a tulajdonosi képviselet során.

b.) A munkavállalók kötelesek mind a társaság képviselőjeként, mind magánemberként belföldön és külföldön olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a GLADIOLUS Kft. munkavállalójához.

11. A KÉPVISELET, KÖZSZEREPLÉS

a.) A GLADIOLUS Kft. képviseletében bármilyen fórum előtt – különös tekintettel a médiára – hivatalos nyilatkozatot csak azok a személyek tehetnek, akik erre jogosultak.

b.) Mindenkinek jogában áll saját munkájáról nyilatkozni úgy, hogy azzal a GLADIOLUS Kft. üzleti érdekeit és titkait ne sértse.

c.) Minden, a GLADIOLUS Kft -re vonatkozó információt tartalmazó publikációt (pl. szakmai értekezés, szakdolgozat) a téma szerint illetékes vezetővel jóvá kell hagyatni!

d.) A GLADIOLUS Kft. támogatja a munkavállalók minden olyan közéleti szereplését, amely a társaságcsoport hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti. Különösen támogatja munkavállalóit abban, hogy szakterületükön a tudományos életben, a szakmai érdekképviseleti körökben vegyenek részt, továbbá közreműködjenek. olyan civil szerveződésekben, ahol a GLADIOLUS Kft. jó hírnevét erősíthetik.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Felülvizsgálat

Az Etikai Kódex aktualitását először hatálybalépését követően egy év múlva, majd ezt követően három évenként kell felülvizsgálni! A felülvizsgálat a menedzsment jogköre és feladata.

12.2. Hatálybalépés

a.) Az Etikai Kódexet a GLADIOLUS Kft. menedzsmentje hagyja jóvá, ezt követően a tulajdonosi képviselők feladata a társaság munkavállalóit tájékoztatni az Etikai Kódex elfogadásáról és – a taggyűlési elfogadó határozat meghozatala után - intézkedni a Határozatok Könyvébe való bejegyzéséről.

b.) Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a GLADIOLUS Kft valmennyi munkavállalójára, függetlenül a foglalkoztatás módjától.

c.) Az Etikai Kódex időbeli hatálya a foglalkoztatás időtartamára terjed ki.

d.) Az Etikai Kódexet minden munkavállaló számára hozzáférhetővé kell tenni.

e.) Az Etikai Kódex ……………………………… napján lép hatályba.

f.) A kódex nem helyettesíti azon eljárásokat, amelyek külön jogszabályban szabályozottak, ez azonban nem zárja ki azt, hogy ezen eljárásokkal összefüggésben az etikai kérdések is vizsgálatra, megítélésre kerüljenek.

12.3. Eljárási szabályok

a.) Az Etikai Kódex megsértését a munkáltatói jogkört gyakorló felettesnek vagy az Etikai Bizottság vezetőjének kell jelezni! A vétséget az Etikai Bizottság vizsgálja ki, melynek eredményéről tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját és döntés-előkészítő javaslatot tesz a vétség megoldására, következményeinek kezelésére. Ennek ismeretében dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója a vétség következményeinek rendezéséről.

b.) A vizsgálat alá vont munkavállaló vétlensége esetén – az érintettel való megegyezés alapján - az elégtételről a társaságnak gondoskodnia kell!

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet
Üzleti titok fogalomkörébe tartozó témák

a.) Likviditási helyzetre vonatkozó terv- és tényadatok.

b.) Pénzügyi szerződések, megállapodások.

c.) A GLADIOLUS Kft -n belüli pénzgazdálkodási, hitel- és befektetéspolitika.

d.) Import-export szerződések, árak.

e.) Kereskedelmi szerződések.

f.) Megvalósíthatósági tanulmányok finanszírozása, pénzügyi, gazdaságossági vizsgálatokra vonatkozó fejezetei.

g.) Megvalósíthatósági tanulmányok, amelyek kezelésére vonatkozóan a kidolgozásban érdekelt felek erre külön megállapodtak.

h.) A fejlesztési projektekhez kapcsolódó kereskedelmi versenyeztetés dokumentumai a pályázatok meghirdetésétől az eredményhirdetésig terjedően, azt követően a vezetői testületek állásfoglalásától függően.

i.) Projektekre vonatkozó döntés-előkészítést szolgáló előterjesztések, a döntés meghozataláig minden esetben, azt követően a vezetői testületek állásfoglalásától függően.

j.) A GLADIOLUS Kft. stratégiai érdekeit érintő hazai és nemzetközi tárgyalásokról készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők, szerződések.

k.) A kereskedelmi, vállalkozásfejlesztési, finanszírozási szerződések.

l) A GLADIOLUS Kft. megbízásából végzett kutatás-fejlesztési munkákról készített beszámolók az értékelésig, azt követően az elnök-vezérigazgató állásfoglalásától függően.

m.) Egyéni munkaszerződések tartalma, személyre szóló bér- és jövedelem adatok.

n.) Személyi anyagok.

2. sz. melléklet
Etikai Bizottság

A szabályzat hatálya alá eső magatartás (mulasztás) minősítése, a magatartás megítélése az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

1. A Bizottság 4 tagból áll, az alábbiak szerint:

a GLADIOLUS Kft. tulajdonosi delegáltja,

a GLADIOLUS KFT menedzsment delegáltja,

a GLADIOLUS KFT irodai dolgozók delegáltja,

a GLADIOLUS Kft. fizikai dolgozók delegáltja.

2. Megbízatásuk 3 évre szól, amely legfeljebb egy ciklussal meghosszabbítható.

3. A Bizottságba megfelelő szakmai ismeretekkel, kifogástalan múlttal rendelkező feddhetetlen személyeket kell delegálni. A Bizottság tagjait az operatív igazgató nevezi ki.

4.. Az Etikai Bizottság egy tagja lehet a GLADIOLUS Kft -vel munkaviszonyban nem álló, de köztiszteletben álló személy is.

5. Az Etikai Bizottság maga választja elnökét, ugyanakkor az elnök akadályoztatása esetére elnök-helyettest is kell kijelölni.

6. Amennyiben a szabályzat megsértésének gyanúja bizottsági taggal szemben merülne fel, úgy az Etikai Bizottság tagjai az eljárással érintett tag jelenléte nélkül, hozzák meg döntésüket. Az eljárással érintett tag – lehetőleg azonos szervezeti egységen belüli – helyettesítéséről a GLADIOLUS Kft. operatív igazgatója gondoskodik.

7. A bizottsági tagságért díjazás nem jár.